Rendszabályok

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
• Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.
• Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására
alkalmas igazolványban szereplő adatokkal.
• Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.
• Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és
vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta.
• Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet.
• Nem áll kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás vagy szabálysértési kitiltás hatály alatt.
• A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul.
• Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban meghatározott helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető.
• Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való
eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.

3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt
útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt – amennyiben
arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.

4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést
elkövető személyt a rendezők visszatartják és a rendőrhatóságnak átadják.

5. A néző a sportrendezvényen:
• Köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait.
• Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen
résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát.
• az arcát szándékosan nem takarhatja el, a személyazonosítását nem akadályozhatja.
• A nemzetközi szövetségek által szervezett nemzetközi mérkőzéseken nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar
bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.
• Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.
• Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat.
• Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező, illetve a rendező szerv engedélyével helyezhet el.
• Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

6. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, a sportrendezvényről eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig
visszatartásra kerül.

7. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel
taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden, a
károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.

8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
• A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és
annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken – magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet
országa szerinti nyelven – tájékoztatja.
• Gondoskodik a Pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére
távozásakor történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán
belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.
• Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban – a résztvevők
egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni – a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni.

9. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

10. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás
működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.

11. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre a belépőjegy ellenértéke három
munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes.

best fake tag heuer link is the ideal example of magnificence and type.high quality rolex day date 36mm mens m128349rbr 0001 diamond bezel silver dial cheap sale.