Rendszabályok

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
• Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.
• Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására
alkalmas igazolványban szereplő adatokkal.
• Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.
• Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és
vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta.
• Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet.
• Nem áll kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás vagy szabálysértési kitiltás hatály alatt.
• A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul.
• Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban meghatározott helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető.
• Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való
eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.

3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt
útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt – amennyiben
arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.

4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést
elkövető személyt a rendezők visszatartják és a rendőrhatóságnak átadják.

5. A néző a sportrendezvényen:
• Köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait.
• Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen
résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát.
• az arcát szándékosan nem takarhatja el, a személyazonosítását nem akadályozhatja.
• A nemzetközi szövetségek által szervezett nemzetközi mérkőzéseken nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar
bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.
• Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.
• Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat.
• Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező, illetve a rendező szerv engedélyével helyezhet el.
• Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

6. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, a sportrendezvényről eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig
visszatartásra kerül.

7. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel
taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden, a
károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.

8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
• A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és
annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken – magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet
országa szerinti nyelven – tájékoztatja.
• Gondoskodik a Pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére
távozásakor történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán
belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.
• Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban – a résztvevők
egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni – a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni.

9. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

10. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás
működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.

11. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre a belépőjegy ellenértéke három
munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes.

best fake tag heuer link is the ideal example of magnificence and type.high quality rolex day date 36mm mens m128349rbr 0001 diamond bezel silver dial cheap sale.

best over the counter natural male enhancement full body male enhancement gummies reviews best penis enlargement meditation prime male test booster review honey bae male enhancement review spectrum CBD gummies enlargement sperm volume increase pills in usa do extenze pills work erection pills that work immediately uprise male enhancement pills amazon erection pills pills to take to have an erection does male enhancement pills make you last longer male enhancement increase size permanently what can you say about weight loss for dietary supplements best foods to burn stubborn belly fat cellucor super hd thermogenic weight loss supplement ketone supplement for weight loss does green tea burn belly fat belly fat burner coffee and lemon can probiotic supplements help with weight loss best meal plan to burn belly fat cbd rubs pain cbd vs copaiba for anxiety gummies thc delta google payments merchant account cbd products total cbd gummies pure organic hemp extract grownmd cbd gummies price is 300 mg of cbd enough to help with pain are cbd gummies legal in north carolina whats are hemp derived gummies standard amount of thc in one gummy cbd gummies cramps what is cbd gummy elektra cbd benefits best cbd topical for knee pain black dirt company sunmed cbd for anxiety thc gummies for neuropathy eagle hemp cbd gummy vibe cbd gummies